Прием 2024/2025

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД ПАЗАРДЖИК 
                  ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА 

Прием за спорт

I ТУР

I ТУР

V клас

VIII клас

1.Бадминтон  3  1
2.Баскетбол  3  1

3.Бокс

 3  1

4. Борба свободен стил

 3  1

5. Вдигане на тежести

 3 1
6.Волейбол  8  3
7. Джудо  8  3
8.Карате  3  1

9. Кик бокс

 3  1
10.Колоездене  2  1
11.Лека атлетика  4  1
12. Модерен петобой  7  2
13. Плуване  3  1
14.Тенис  3  1
15.Футбол  16  6
16.Художествена гимнастика  6  1

Общо:

 78  26

Паралелки брой:

 3  1

Училището предлага:

 • Общежитие за учениците, които не са от град Пазарджик
 • Училищен стол за хранене
 • Квалифицирана спортна подготовка
 • Спортен екип

Приемът за 6-ти и 7-ми клас е допълващ – подаването на документи и провеждането на изпит ще бъде на I-ви и II-ри тур.

 1. Условия за кандидатстване:
 2. На основание Наредба № 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием на учениците в спортните училища.
 3. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
 4. Полагат изпит за проверка на възможностите  по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.

ІІ. Документи:

 1. Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/.
 2. Копие от акт за раждане.
 3. Медицинско свидетелство със заключение, че кандидатът може да упражнява съответния спорт.
 4. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт.
 5. Копие на ученическа книжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Представят се оригинали на документи по т.2 и т.5.