Графици

График за класни и контролни работи – първи срок 2022/2023 година

График за консултации по учебни предмети- първи срок 2022/2023 година

График за консултиране на родители и ученици – 2022/2023 година

График на учебното време – 2022/2023 година

График на часовете по БДП – първи срок 2022/2023година