Документи за кандидатстване и записване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Іви тур  от 03.06  до 14.06.2024г. в училището от 830 ч. до 1700 ч.

ІІри тур от  01.08  до 06.08.2024г. в училището от 830 ч. до 1700 ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/, подписано от родител/настойник и кандидат.
 2. Копие от акт за раждане, заверено от родител/настойник/кандидат. /Оригиналът се връща след сверяване с копието/.
 3. Копие на ученическа книжка (бележник) или служебна бележка, че е ученик от училище за съответната учебна година.
 4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации.
 5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на приемния изпит по вид спорт.

Документи за записване:  

 1. Заявление по образец (попълва се в училище по образец).

 2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас – оригинал.

 3. Заверено копие от акт за раждане.

 4. Заявление за общежитие

 5. Заявление за професия за кандидатите за прием в VIII – XI клас (попълва се в училище по образец).

 6. Декларация за информирано съгласие

 7. Лична здравно-профилактична карта