Условия за кандидатстване

Прием за учебна 2023/2024 г.

Условия за кандидатствана:

 1. На основание Наредба № 1/30.08.2016 г. на ММС и Заповед № РД-09-189/07.04.2023г. на Министъра на ММС.

 2. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.

 3. Полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.

 4. Ученикът има право да кандидатства в един или два вида спорт от застъпените в училището.

 5. За 5– ти клас – 3 /три/ паралелки с 78 ученици.

 6. За 8– ми клас – 1 /една/ паралелки с 26 ученици.

Приемът на ученици за 6-ти и 7-ми клас е допълващ в зависимост от местата останали свободни по вид спорт през минали години. Подаването на документи и провеждането на изпит ще бъде на II-ри тур.

Документи :

 1. Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/, подписано от родител/настойник и кандидат.

 2. Копие от акт за раждане, заверено от родител/настойник/кандидат. /Оригиналът се връща след сверяване с копието/.

 3. Копие на ученическа книжка (бележник) или служебна бележка, че е ученик от училище за съответната учебна година.

 4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации.

 5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на приемния изпит по вид спорт.

Срокове за подаване на документи:

Първи тур – от 01.06 до 12.06.2023г.
Втори тур – от 01.08 до 04.08.2023г.