Прием

Прием – II тур (V, VI, VII клас)

Подаване на документи: 9-15 август 2017 г.
Класиране: 21 август 2017 г.
Записване: 23-25 август 2017 г.

График на изпити: линк

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОД.

 1. Заявление за записване по образец (предоставя се на място в училището).
 2. Удостоверение за преместване (ученици, които завършват ОУ и СУ).
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (кандидати за V клас).
 4. Удостоверение за завършен клас (с изключение на кандидати за V клас).
 5. Здравен картон.

Когато детето се премества от начално училище не се издава удостоверение за преместване.

 • Условия за кандидатстване:
   1. На основание Наредба № 1/30.08.2016 г. на ММС и Заповед № РД-09-115/24.02.2017г. на Министъра на ММС.
   2. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
   3. Полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
   4. Ученикът има право да кандидатства в един или два вида спорт от застъпените в училището.
   5. За 5-ти клас – 2 /две/ паралелки с 52 ученици.
   6. За 6-ти клас – 2 /две/ паралелка с 52 ученици.
   7. За 7-ми клас – 2 /две/ паралелка с 52 ученици.