Училищна документация

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2022/2026 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ

СИСТЕМА ОТ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ-ПАЗАРДЖИК

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО