Училищна документация

Стратегия за развитие на Спортно училище – град Пазарджик за периода 2022-2026 година

Етичен кодекс на училищната общност в Спортно училище град Пазарджик

Правилник за вътрешния трудов ред в Спортно училище град Пазарджик

Правилник за дейността на Спортно училище град Пазарджик

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет

Алгоритъм за действие при установен инцидент между ученици

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Процедура по налагане на санкции и мерки на учениците от Спортно училище град Пазарджик 2022/2023 година