Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

Спортно училище град Пазарджик участва в изпълнението на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Със заповед на директора е назначен Училищен екип за организация и управление, осигуряващ изпълнението на дейностите по проекта. 

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на този проект са:

  1. Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
  2. Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
  3. Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

До настоящия момент по Дейност 1 е получена техника, която подсигурява ОРЕС в училище.

Предстоят дейности за сформиране на групи за обучение на ученици, учители, родители за работа в ОРЕС.