Планове и програми

Учебен план – 5. клас

Учебен план – 6. клас

Учебен план – 7. клас

Учебен план – 8. клас

Учебен план – 9. клас

Учебен план – 10. клас

Учебен план – 11. клас

Учебен план – 12. клас

План програма БДП

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи