Планове и програми

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 5 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 6 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 7 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 8 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 9 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 10 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 11 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН – 12 КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

План програма БДП

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА