Прием 2020/2021

Спортно училище  град  Пазарджик

Прием учебна 2020/2021 г.

І. Условия за кандидатстване:

 1. На основание Наредба № 1/30.08.2016 г. на ММС и Заповед № РД-09-366/29.04.2020г. на  Министъра на ММС.
 2. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
 3. Полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
 4. Ученикът има право да кандидатства в един или два вида спорт от застъпените в училището.
 5. За  5– ти клас – 3 /три/ паралелки с 78 ученици.
 6. За  8– ми клас – 1 /една/ паралелки с 26 ученици.

Приемът на ученици за 6-ти и 7-ми клас е допълващ   в зависимост от местата останали свободни по  вид спорт през минали години. Подаването на документи и провеждането на изпит ще бъде на II-ри тур.

ІІ. Документи:

 1. Заявление по образец /предоставя се и се попълва на място в училището/, подписано от родител/настойник и кандидат.
 2. Копие от акт за раждане, заверено от родител/настойник/кандидат. /Оригиналът се връща след сверяване с копието/.
 3. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родител/настойник/кандидат. /Оригиналът се връща след сверяване с копието/.
 4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации.
 5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на приемния изпит по вид спорт.

ІІІ. Срокове за подаване на документи:

Іви тур – 20.05 – 20.06.2020г. в училището от 830 ч. до 1700 ч.

                       ІІри тур – 01.08 – 06.08.2020г. в училището от 830 ч. до 1700 ч.

ІV.  Срокове за провеждане на изпити:

Іви тур – 21.06 – 30.06.2020г.

ІІри тур – 10.08 – 16.08.2020г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитите се провеждат  в 2  /два/ последователни работни дни по график за всеки един  от спортовете.

V. Обявяване на резултати:

Іви тур – 01.07.2020г. в училището след 1000 ч.

ІІри тур – 17.08.2020г. в училището след 1000 ч.

Класирането се извършва по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно        

  заявения вид спорт.

VІ. Записване на новоприетите:

Іви тур – 02.07 – 10.07.2020г.

ІІри тур – 18.08 – 20.08.2020г.

ЗАБЕЛЕЖКА: За записване се представя оригинал на документ за завършен съответен  клас.

Спортно училище   град Пазарджик

Спортове, класове и брой места – прием за учебна 2020/2021г.:

Спортове за 5-ти кл.: Спортове за 6-тикл.: Спортове за 7-микл.: Спортове за 8-микл.:
1.Бадминтон – 3 общо момчета/момичета 1.Бадминтон – 1 общо момчета/момичета 1.Художествена гимнастика – 2 момичета 1.Бокс – 1 общо момчета/момичета
2.Бокс – 3 момчета/момичета 2.Бокс – 2  общо момчета/момичета 2.Футбол – 2 момчета 2. Модерен петобой – 2 общо момчета/момичета
3. Модерен петобой – 9 общо момчета/момичета 3. Художествена гимнастика – 1 момичета 3.Волейбол – 5 общо момчета/момичета 3. Плуване – 1 общо момчета/момичета
4.Художествена гимнастика – 7 момичета 4.Футбол – 3 момчета 4. Джудо – 2 общо момчета/момичета 4.Футбол – 8 момчета
5. Плуване – 3 общо момчета/момичета 5.Волейбол – 4 общо момчета/момичета 5.Баскетбол – 3 общо момчета/момичета 5.Волейбол – 5 общо момчета/момичета
6.Футбол – 20 момчета 6.Джудо – 1 общо момчета/момичета 6.Карате – 1 общо момчета/момичета 6.Джудо – 2 общо момчета/момичета
7.Волейбол – 5 общо момчета/момичета 7.Баскетбол – 5 общо момчета/момичета 7.Баскетбол – 2 общо момчета/момичета
8. Джудо – 6 общо момчета/момичета 8.Карате – 1 общо момчета/момичета 8.Кикбокс – 1  общо момчета/момичета
9.Баскетбол – 5 общо момчета/момичета 9.Колоездене – 2 общо момчета/момичета 9.Тенис – 1 общо момчета/момичета
10.Тенис – 3 общо момчета/момичета 10. Модерен петобой – 2 общо момчета/момичета 10.Карате – 1 общо момчета/момичета
11.Карате – 3 общо момчета/момичета 11. Плуване – 4 общо момчета/момичета 11.Лека атлетика – 1 общо момчета/момичета
12.Колоездене – 3 общо момчета/момичета 12.Тенис – 2 общо момчета/момичета 12.  Колоездене – 1 общо момчета/момичета
13.Лека атлетика – 5 общо момчета/момичета
14. Борба – 3 общо

Момчета/момичета

*Забележка : Приемът за 6-ти и 7-ми клас е допълващ подаването на документи и провеждането на изпит ще бъде на II-ри тур

Училището предлага:

 • Общежитие за учениците, които не са от град Пазарджик.
 • Училищен стол за хранене.
 • Квалифицирана спортна подготовка.