Прием учебна 2018/2019 г. II тур

І. Условия за кандидатстване:

  1. На основание Наредба № 1/30.08.2016г. на ММС и Заповед № РД-09-115/24.02.2017г. на Министъра на ММС.
  2. Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
  3. Полагат изпит за проверка на способностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
  4. Ученикът има право да кандидатства в един или два вида спорт от застъпените в училището.

ІІ.Документи:

  1. Заявление по образец /предоставя се и се попълвана място в училището/, подписано от родител/настойник и кандидат.
  2. Копие от акт за раждане, заверено от родител/настойник/кандидат./Оригиналът се връща след сверяване с копието/.
  3. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родител/настойник/кандидат./Оригиналът се връща след сверяване с копието/.
  4. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар, придружено от медицински картон с нанесени имунизации.
  5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на приемния изпит по вид спорт.

ІІІ. Срокове за подаване на документи:

                   ІІри тур – 09.08 – 15.08.2018 г. в училището от 830 ч. до 16:30ч.

ІV.  Срокове за провеждане на изпити:

ІІри тур – 16.08 – 17.08.2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:Изпитите се провеждат  в 2  /два/ последователни работни дни по график за всеки един  от спортовете.

  1. Обявяване на резултати:

ІІри тур – 20.08.2018 г. в училището след 1000ч.

Класирането се извършва по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно          заявения вид спорт.

VІ. Записване на новоприетите:      

ІІри тур – 21.08 – 24.08.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *